Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.autopata.cz

 

Fyzická osoba podnikající – OSVČ, neplátce DPH,
Petra Hořejší
se sídlem Štefánikova 320/42, Praha 5, 150 00,
IČO: 70720380.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) fyzické osoby se sídlem a identifikačním číslem viz. výše, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.modahezkycesky.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.6. Veškeré kontaktní informace nalezne Kupující v sekci „Kontakty“ Webového rozhraní obchodu.

softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, NABÍDKA A CENA ZBOŽÍ

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru. Zboží má charakter originálu a je vyrobeno ručně. Z toho důvodu nelze zaručit přesnou shodu barev, rozměru a vzhledu Zboží s jeho zobrazením v Internetovém obchodu Hezky Česky. Fotografie v internetovém obchodu Hezky Česky je nutno chápat jako ilustrační. Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
 • 2.4.2. způsobu úhrady Kupní ceny zboží (tj. Kupujícím zvolená platební metoda),
 • 2.4.3. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 2.4.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).

2.5. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.6. Za odeslání Objednávky se považuje za takový úkon Kupujícího, kterým nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, Kupní cenu, osobu Kupujícího, způsob úhrady Kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem Kupní smlouvy. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito Obchodními podmínkami na Webové stránce a potvrzení Kupujícího o tom, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil.

2.7. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“).

2.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše Kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.9. Návrh Kupní smlouvy ve formě Objednávky má platnost sedm kalendářních dní.

2.10. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu Kupujícího.

2.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na Elektronickou adresu Kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího.

2.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

2.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ METODY

3.1. Vlastnictví ke zboží nabývá Kupující úplným zaplacením Kupní ceny zboží. Pro úhradu Kupní ceny za zboží může Kupující využít následující platební metody:

 • 3.1.1. platbu bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího platební bránou GoPay, který Kupujícímu bude sdělen spolu s potvrzením Objednávky (dále jen „Účet Prodávajícího“) nebo
 • 3.1.2. platbu na dobírku, tj. platbu při převzetí zboží od dopravce v místě určeném Kupujícím v Objednávce,
 • 3.1.3. platbu v hotovosti při osobním předání zboží.

3.2. Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající požaduje uhrazení celé Kupní ceny předem, tj. ještě před odesláním/předáním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 věty první Občanského zákoníku se nepoužije.

3.4. V případě platby v hotovosti je Kupní cena splatná do týdne od objednání zboží. V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná do týdne od objednání zboží.

3.5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat Kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího. O obdržení platby bude Kupujícího Prodávající informovat elektronickou poštou či telefonicky.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Je-li to v Obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu Kupujícího.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4.3. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat na elektronickou adresu Prodávajícího nebo doporučeně poštou na adresu Prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto Obchodních podmínek.

4.4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.2 Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího Kupujícímu do čtrnácti (14) kalendářních dnů od vrácení zboží Prodávajícímu, a to formou bankovního převodu na bankovní účet Kupujícího nebo na účet, který Kupující uvede. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než obdrží zpět zboží.

4.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží po jeho převzetí Kupujícím je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

4.7. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

4.8. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Prodávající nenese odpovědnost za případné vady dárku.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Za poškozenou zásilku se nepovažuje běžné promáčknutí krabice či zakřivení rohů balíku, které zjevně vzniklo při dopravě a s největší pravděpodobností nemá vliv na stav přebíraného Zboží. Neúplnou nebo poškozenou zásilku Kupující Prodávajícímu neprodleně oznámí, sepíše s dopravcem škodní protokol a tento Prodávajícímu pošle co nejdříve, nejpozději do 24 hodin elektronicky ve formátu pdf. Pokud je převzetí zásilky stvrzeno podpisem Kupujícího v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky nemůže Prodávající brát zřetel.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ – REKLAMACE

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • 6.2.1. má zboží takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a má jakost a užitné vlastnosti uvedené na Webovém rozhraní obchodu, odpovídá právním předpisům a účelu uvedenému na Webovém rozhraní obchodu. U zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídá Prodávající za vadu, pro kterou byla tato nižší cena nabídnuta,
 • 6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

Ihned po dodání zboží je Kupující povinen si jej řádně a pečlivě prohlédnout a oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu případné zjištěné vady. Pokud zjistí Kupující jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo ceně) upozorní na toto Prodávajícího do 3 pracovních dnů ode dne dodání, jinak bude mít Prodávající za to, že zboží bylo dodáno bez vad a že všechny podmínky Kupní smlouvy byly bezchybně splněny.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla podnikání uvedeného na Webovém rozhraní v sekci „Kontakty“. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží buď osobně nebo prostřednictvím přepravní služby. Prodávající však doporučuje předem domluvit detaily řešení reklamace telefonicky nebo písemně e-mailem. K reklamovanému zboží Kupující připojí písemný popis zjištěných vad, zboží zabalí do originálního obalu, aby se při přepravě nepoškodilo, nezmoklo apod. Odpovědnost za vady vzniklé neopatrnou manipulací se zbožím po jeho převzetí Kupujícím, jeho nesprávným používáním, čištěním či nevhodným zabalením před jeho odesláním zpět Prodávajícímu nese bezvýhradně Kupující. Zboží nelze reklamovat formou doručení na dobírku, jakékoliv takto reklamované zboží nebude Prodávající akceptovat a zboží bude na náklady Kupujícího odesláno zpět.

6.6. Jak o zboží správně pečovat je uvedeno na cedulce zboží. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a vady způsobené špatnou nebo nevhodnou péčí a manipulací se zbožím.

6.7. Po vyřízení reklamace Prodávající zašle na své náklady opravené nebo nové zboží zpět Kupujícímu maximálně do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. V případě, že Prodávající nebude schopen dodržet tuto lhůtu z důvodů na své vůli nezávislých nebo nebude-li konkrétní zboží na skladě, spojí se Prodávající s Kupujícím a po vzájemné domluvě zvolí jiné řešení nastalé situace, příp. zaručí pozdější dodání zboží.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé Kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

7.3. K mimosoudnímu řešení případných spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká Obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká Obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo závodem Prodávajícího na Elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na Elektronickou adresu Kupujícího.

8.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

9.1. Oznámení týkající se odstoupení od Kupní smlouvy se doručují elektronicky nebo poštou formou doporučeného dopisu. Oznámení o odstoupení od smlouvy učiněném Kupujícím je účinné, pokud je oznámení Kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

9.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. Oznámení je pak považováno za účinně doručené dnem odmítnutí poštovní zásilky nebo posledním dnem lhůty pro její vyzvednutí.

9.3. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce Kupujícího, resp. na adresu uvedenou na Webové stránce Prodávajícího.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že jejich vztahy z Kupní smlouvy a vztahy vzniklé v souvislosti s Kupní smlouvou se řídí českým právem.

10.2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení obecně závazných právních předpisů, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto Obchodních podmínek není dotčena platnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3. Kontaktní údaje Prodávajícího a jeho adresa pro doručování zní: Kamenný obchod Hezky Česky, Štefánikova 320/42, Praha 5, 150 00. Adresa elektronické pošty zní: info@autopata.cz; telefon: +420 777 075 533.